1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem https://andersz.com jest właściciel Sklepu.

2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 jest: Paweł Andersz prowadzący działalność gospodarczą jako firma ANDERSZ Paweł Jerzy Andersz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 71-620 Szczecin; ul.Jana Kazimierza 1/U2 , NIP 851 136 02 87, adres poczty elektronicznej: biuro@andersz.com, numer telefonu: 502 652 932.

3. Sklep internetowy działający pod adresem: https://andersz.com działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

6. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.

7. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

8. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Użytkowników.

9. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

10. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem serwisu wysyłając e-mail na adres:biuro@andersz.com lub listownie na adres korespondencyjny: ANDERSZ – 71-620 Szczecin; ul.Jana Kazimierza 1/U2

 

II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

1. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:

a) zawarcia i wykonania umów świadczenia usług sprzedaży materiałów stomatologicznych i protetycznych za pośrednictwem sieci Internet;

b) obsługi procesu rejestracji Konta Klienta przez Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;

c) zawarcia i wykonania umów świadczenia usług formularza zamówienia oraz Newslettera;

d) logowania do konta, będącego podstroną Sklepu w celu umożliwienia kontaktu i swobodnego dostępu do informacji.

2. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów, tj. Użytkowników, którzy założyli Konto Klienta w Serwisie:

a) Imię i Nazwisko

b) Adres zamieszkania,

c) Adres poczty e-mail

d) Telefon

4. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami Serwisu:

a) Adres poczty e-mail

b) Imię i Nazwisko

c) Adres zamieszkania,

d) Telefon

5. Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika jednakże jest niezbędne w celu realizacji usługi oraz wystawienia rachunku, za świadczone usługi.

6. Korzystanie ze strony Sklepu jest bezpłatne.

7. Założenie przez Klienta konta w Sklepie jest dobrowolne, wymaga zgody Klienta i pozwala dokonywać zgłoszeń w celu nawiązania współpracy w przedmiocie świadczenia usług.

 

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

1. Użytkownik oraz Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Każdemu Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: biuro@andersz.com lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: ANDERSZ – 71-620 Szczecin; ul.Jana Kazimierza 1/U2

4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia konta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3.

5. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika oraz Klienta bez zbędnej zwłoki.